عناوین کارگاه های آموزشی

به نام خدا

 انجمن علمی پرستاری ایران

Iranian Nursing Scientific Association

عناوین کارگاههای آموزشی

کارگاه اصول و مبانی تحقیقات کیفی

کارگاه مهارتهای مصاحبه تحقیق کیفی

کارگاه مهارتهای آنالیز و تحلیل  داده های کیفی

کارگاه مهارتهای پورپوزال نویسی در تحقیقات کیفی

کارگاه مهارت نگارش گزارش تحقیقات کیفی(رساله و مقاله)

کارگاه ابزار سازی

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی روی کلمه ثبت نام کلیک فرمایید

ثبت نام